Studijní programy

Zde nabízený program osobního a duchovního rozvoje je složen z několika modulů. Každý z těchto modulů je navržen tak, aby v sobě plně respektoval úroveň zralosti každého jedince s přihlédnutím k jeho osobnostním kvalitám a jím určeným cílům, které si stanovil. Tyto moduly jsou s maximální péčí sestaveny tak, že poskytují postupný vývoj od naprostých základů až po vysokou úroveň pokročilosti. Lze je tedy studovat samostatně, dle vašich potřeb, nebo projít všemi moduly současně v uceleném systému a dosahovat tím intenzivního a plynulého vývoje. Sestavení a samotný obsah těchto modulů je proveden na základě mé mnohaleté intenzivní zkušenosti na sobě samém a na žácích a klientech, kteří jím na určitých úrovních prošli. Předkládají se zde unikátní, doposud neznámé nebo pečlivě střežené informace, které byli a jsou stále drženy v tajnosti před samotnou veřejností i širší vědeckou komunitou.

Osobní vs. duchovní rozvoj

Než přikročíme k jednotlivým modulům, je vhodné zmínit některé informace ohledně utkvělých představ o osobním a duchovním rozvoji. Týká se to hlavně oblasti tělesného vývoje a kultivace charakteru, které jsou často zmiňovány v souvislosti s duchovním růstem ve východních systémech. Pravdou je, že fyzická kondice a vitalita je nespornou výhodou v oblasti celkového zdraví, ale nemá mnoho společného se skutečným duchovním vývojem. Je naprosto v pořádku mít zdravé vitální tělo. To se v určitých fázích energetického výcviku stává naprostou nezbytností, ale duchovní vývoj je přece jen zcela jiná rovina. Stejně tak upevňování a kultivace charakteru je zcela na místě v případě, že je následkem duchovního pokroku a ne příčinou, což často bývá. Soustředit se na to, že budete dobrým člověkem v dané kultuře společnosti, neznamená, že skutečně duchovně rostete. Být dobrý člověk je naprostou samozřejmostí! Pravdou je, že lidé byly vychováni v představě o tom být dobrý člověk, ale nejlépe pro společnost a ne pro podstatu samotnou. Jakmile se navrátíte k sobě a zjistíte “Kdo jste”, poznáte, co je být dobrý člověk.

Vertikální a linerální úroveň

Je dobré vědět, že každá z fází osobnostního a duchovního rozvoje má svoji lineární úroveň porozumění, ale také vertikální. Lineární rovina odráží běžné vnímání v rámci minulosti-přítomnosti-budoucnosti, kde události jsou provázány s běžným chápáním a pojetím času. Lineární myšlení probíhá převážně v Beta mozkových vlnách, charakteristických pro běžnou mozkovou činnost bdělé mysli. Tedy pro běžné logické myšlení, komunikaci a emocionalitu v oblasti předního mozku (neocortexu). Vertikální (ne-lineární) úroveň se převážně aktivuje v rovině hlubokých diskuzí na probíraná nebo čerstvě předaná témata, která si žádají hlubšího porozumění a kontaktu s podvědomou oblastí lidského vědomí. Zde se intenzivněji zapojují jiné oblasti mozku a energeticko-informační struktura člověka.

Chci zde tedy nabídnout opravdu vytříbenou cestu skutečných znalostí, které vám umožní rozvoj velmi vysoké úrovně. Vydáte se na cestu změn, které překračují všechny vaše dosavadní představy. Sama cesta si vyžaduje nejenom znalosti, ale správný přístup postavený na disciplíně a přísnosti, na které jste doposud nebyli zvyklí. Přeji hodně úspěchu ve studiu a životě v jiné úrovni.

Lineární rovina myšlení

Předávání znalostí jednotlivcům a skupinám výkladovou formou s názorným a praktickým zprostředkováním informací. Zde člověk získává znalosti v určitých rovinách vědomí odpovídající stavům bdělosti. Při vhodném výkladu a individuálních schopnostech lektora dochází často i k rozšířeným stavům vědomí jednotlivců, případně celé skupiny a zapojuje se tím i ne-lineární myšlení. To prohlubuje a urychluje předávání znalostí s možností okamžitého hlubokého zapracování.

Přesto zde ale působí silné vlivy vědomých a podvědomých procesů, které kladou odpor v případě narušení jejich vzorců a posunutí myšlení k novému paradigmatu. Na běžné úrovni se jedná tedy o formální výklad, který ostatní sdílejí mnohdy ve stavu spánku a bez zaujetí. Případně je zde silné soustředění pozornosti, která vyčerpává rychle vnitřní zdroje a člověk se stává unaveným a neproduktivním ke zpracování informací. Zde odpovídá sestavenému lineárnímu obsahu harmonogramu jednotlivých modulů.

Ne-lineární rovina myšlení

Otevírá se v průběhu uvolněné komunikace se zjevným zájmem o věc a schopností otevřené mysli. To samo o sobě, obvykle nepozorovaně, vytvoří spontánní stav změněného rozšířeného vědomí, které je zárukou hlubokého proniknutí znalostí a velmi efektivního zpracování na úrovni hlubokých asociací. Znatelně se tím rozšiřuje i možnost zvětšeného rozsahu přijímaných a zpracovávaných informací.

Zde jednotlivci i skupiny získávají největší porozumění tématům, mnohdy s okamžitým převedením do praxe. Učí se tedy bez pocitu učení a s tím spojené námahy. V těchto rovinám se můžou zapojovat vlivy, které jsou lidem neznámé, ale pro které dokonce přišli získat porozumění.

Tyto procesy vyšších úrovní lze také vědomě řídit ve prospěch aspirantů tím, že se jejich vložená energie přesměruje nazpět k nim, za účelem zrychlené a prohloubené výuky. Pokud se lidi uvolní a zbaví se egoistických formalit, nastávají úžasné věci.


Pro koho jsou jednotlivé studijní bloky vhodné?


Osobní sféra

Pro každého jednotlivce nebo skupinu, kteří chtějí v mnohém vylepšit svůj život. Podstata zde uvedených procesů má silný vliv na celou sféru lidského poznání. Dostáváte tedy čisté informace a poznání o veliké síle proměnit zdraví, psychiku a duchovní stránku osobnosti. Zároveň jste vedeni ke skutečné svobodě od jakéhokoliv systému, včetně nás samotných. Všechny uvedené poznatky a nástroje vám to umožní. Zásadní změny nastanou v oblasti soukromého, rodinného i pracovního života. Zjistíte, jak utvářet a řídit realitu s minimem energie a maximálními výsledky, mnohdy nad vaše očekávání.

Řešení osobní sféry:

 • Zažívejte hluboké transformační procesy
 • Dovolte si získat s minimem energie maximum výsledků
 • Vytvářejte skutečně trvalé emoční a psychologické změny
 • Rozvíjejte osobnost a její možnosti
 • Zlepšujte své zdraví a kondici
 • Dovolte si poznat zákonitosti, které z životních nejistot vytvářejí jistoty
 • Najděte recept na výjimečnost v čemkoliv, do čeho se pustíte
 • Staňte se skutečně šťastnými a úspěšnými

Profesní sféra

Podnikatel, manažer či vedoucí pracovník jsou lidé stejně jako my všichni. Jejich profese na ně ale často klade zvýšený tlak a nároky v oblasti psychologie osobnosti. Často podléhají neúměrnému stresu, který snižuje jejich produktivitu a konečnou prospěšnost společnosti. V krajních případech může docházet k “syndromu vyhoření”. Jak všichni dobře víme, řídit druhé lidi je náročný úkol, který přímo ovlivňuje výslednou produktivitu kterékoliv společnosti nebo podniku, ať už malého či velkého. Podnikatelská sféra často konfrontuje vedoucí pracovníky s oblastí jejich svědomí a vnitřních duchovních hodnot, jelikož je vystavěna stále více na technokratickém, mamonářském systému a konkurenčních bojích.

Řešení profesní sféry:

 • Plná kontrola emočních stavů i ve vypjatých situacích
 • Absolutní cesta k emoční svobodě
 • Rychlá a trvalá změna mentálních vzorců
 • Komunikovat a působit tak, abyste byli skutečnou autoritou ztělesňující znalosti
 • Přímé vědomé řízení psychologických stavů získáním plné kontroly vědomí
 • Svobodné utváření vaší osobnosti aktivací skrytých zdrojů a schopností
 • Stát se nenahraditelným, jak v soukromí, tak v profesní sféře
 • Probuzení vnitřní intuice a rozvíjení šestého a sedmého smyslu
 • Pochopení a ovládnutí zákonitostí řízení lidských zdrojů postavených na unikátních znalostech
 • Vědět, jak vydělávat hodně, ale poctivě
 • Špičková motivovanost sebe i druhých a budování nadprůměrné produktivity u lidí
 • Rozvinutí silného charizma jako metafyzické části sebe sama
 • Budovat silnou vnitřní integritu, která vám otevírá dveře do světa obrovských možností

První stupeň osvobození: Základní úroveň

Tato úroveň znalostí rozvíjí základní kameny, ze kterých je vystavěna osobnost člověka a lidský život. Rozvoj každé úrovně je sestaven tak, aby vedl člověka přímo po cestě pravdy, bez jakéhokoliv balastu. To zabezpečují určité informace z mnoha vzájemně provázaných oblastí takovým způsobem, který umožnuje mnohdy dramatický, ale bezpečný růst.

Dochází zde k postupnému budování a ladění nervového systému a neuronové sítě pro vstup a následnou práci ve změněném stavu vědomí. Získáváte zde jedinečnou možnost rozpoznávat tyto stavy v osobním prožitku a být si naprosto jisti stavem, ve kterém se nacházíte. I tato základní úroveň nabízí reálné možnosti rozvoje v mnohém přesahující jiné sofistikované systémy, se kterými jste měli doposud zkušenost.

Lineární rovina myšlení

Na této úrovni se získávají znalosti a dovednosti:

 • O samotném stvoření a smyslu života
 • O energeticko-informační struktuře světa
 • O strukturách vědomí a skutečného původu člověka
 • O jeho vnitřní a vnější anatomii, jak fyzické, tak energetické povahy
 • O svobodné vůli a o tom, kdo vás řídí
 • O tom, jak vstupovat do skutečně rozšířeného změněného stavu vědomí
 • Jak tyto stavy rozvíjet do hlubších rovin z Alfa stavu do Theta, Delta až vysokých Gama vln
 • Jak v těchto stavech přebývat i s otevřenýma očima a dosahovat úchvatných a trvalých změn
 • Mozek a biologická rovina se začne adaptovat na nové stavy, ve kterých budete přebývat stále častěji
 • Získáte i nezbytné anatomické znalosti potřebné k bezpečné práci
 • Dokážete rozpoznávat případné patologické stavy těla a energetického systému s následnou znalostí případné korekce
 • Dokážete bezpečně měnit mentální vzory ve stavu rožšířeného změněného stavu vědomí vedoucí k emoční a citové svobodě a přímému rozvoji skrytých potenciálů
 • Začnete mít pod kontrolou vaši minulost získáním schopnosti osvobodit jednotlivá minulá traumata v jedinečném procesu introspekce
 • Rozvinete intuici se vzrůstající schopností ji rozlišit od aktivity vědomí
 • Pochopíte a ovládnete systém vedoucí ke skutečnému řízení vašeho života ze zcela jiné úrovně
 • Můžete dosáhnout skutečného doteku duchovních rovin
 • Najdete a pochopíte “Kdo skutečně jste”?
 • Pochopíte, že sebedůvěra a sebevědomí neexistují

Toto je první úroveň osvobození, která má potenciál dramaticky zatřást vašimi dosavadními znalostmi a předat vám zcela jiné, které povedou krok za krokem k hmatatelným změnám, vyúsťující v úžasné životní proměny.

Sama tato úroveň znalostí a dovedností, pokud se řádně následuje, uvádí člověka na cestu zcela jiného vnímání reality a tím mu je umožněno prožívat bytostné prožitky štěstí, radosti a úspěchu. Začíná mít život ve svých rukách a řídit ho vlastním směrem.

Ne-lineární rovina myšlení

Vždy součástí výuky a předávání informací. Především pak následné individuální konzultace (vedení), mapované přímo na úroveň potřeb a zralosti jednotlivce nebo potřeb skupiny. Zde se rozvíjí, doplňují a prohlubují znalosti na úrovni prvotních pochopení a osobních zkušeností. To vede k hlubokému zapracování znalostí z předávaného modulu, či modulů výuky a formuje to nové porozumění a otevřenost k dalšímu studiu.

Je vhodné dát prostor k tomu, aby došlo k dostatečnému zpracování znalostí. Práce na sobě je intenzivní a důsledná. Vyžaduje si denní provádění praktik a uplatňování naučeného v každodenním životě.

Druhý stupeň osvobození: Mírně pokročilá úroveň

Druhá úroveň znalostí plynule navazuje na ucelený předchozí modul a dává vám tím možnost prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti směrem k pokročilejší úrovni. To si vyžaduje další hlubší znalosti, pečlivě vybrané a sestavené pro vaši nejvyšší efektivitu na cestě vašeho vývoje. Tato úroveň má skutečný význam teprve po plném pochopení a zapracování základní úrovně na základě dostatečných životních zkušeností. Lze ji také navázat v jediném uceleném procesu, což klade na aspiranta vyšší nároky, ale je to možné a zvládnutelné.

Dostáváte se na hlubší roviny vědomí, které začínáte realizovat s mnohem větší lehkostí a stabilitou, včetně procesů s otevřenýma očima, odrážející prastarou meditační praktiku nejvyšších samurajských mistrů. Ve skutečnosti zde bude celá řada znalostí a praktik, které drží nepatrné množství velmi vyspělých duchovních osobností. Představím vám zde techniku (proces), jejímž držitelem v línii je jediný člověk na světě. Tato jedinečná 4000 let stará technika pracuje nejen brilantním způsobem s emočními prožitky, ale obsahuje v sobě znalosti o fungování lidské mysli, jejích funkcí a možností jejího působení, o kterých klinická psychologie neví zhola nic.

Lineární rovina myšlení

Na této úrovni se získávají znalosti a dovednosti:

 • Vstup do změněného stavu vědomí pouhou myšlenkou, povelem, nebo záměrem
 • Prohlubování změněného stavu a rozpoznávání Theta, Delta a Gama mozkových vln
 • Rozvíjení stavů na základě vnitřních zvuků
 • Jak tyto stavy mění neurogenezi mozku a celou buněčnou úroveň těla, včetně zdravotních přínosů
 • Jak za pomoci mentálních příkazů řídit svůj vnitřní svět v hlubokém změněném stavu vědomí
 • Ovládněte svoje vědomí jednou provždy
 • Není tranz jako tranz – hlubší rozlišování stavů skutečného probuzení od stavů denního spánku
 • Cíleně pracovat na svém zdravotním stavu ze zcela jiných rovin
 • Budování a přímé rozvíjení energetické konstrukce člověka za pomoci prastaré metody taoistických mistrů
 • Jedinečné porozumění a uplatnění 4000 let staré techniky Da Xuan
 • Hluboká práce s introspekcí a rozvinutí jejích možností s přímým vlivem na mentální a energetické otisky
 • Prožívání hlubokých stavů jasnosti a porozumění překračující čas a prostor
 • Co vám nebylo řečeno o parametrech stvoření z matematicko-fyzikálního hlediska a bylo systematicky odstraněno z písem Bible atd. a uvrhlo lidstvo do obrovského bludu!
 • Jak se vymanit z bludu vlastní zodpovědností na základě skutečných znalostí
 • Zpracování zážitků přesahujících poznání materiálního světa
 • Dosahovat klidu a stability mysli v duchu samurajských bojovníků v podmínkách dnešního světa a pracovního nasazení
 • Možnost vnímat jiné reality a jak si s tím poradit
 • Znalosti a dovednosti vedoucí k bezpečnosti v subtilních rovinách

Tato druhá úroveň osvobození vám, jak sami vidíte, nabízí možnosti přesahující současný stav běžného člověka v dnešní společnosti. Míra znalostí a osobních zkušeností je natolik jiná, že to může znamenat zásadní obrat ve směrování vašeho života. Zde může docházet k silné transformaci, nejenom vnitřní, ale také vnější, což může vyvolat nepochopení druhých lidí, velmi často také rodiny.

Je dobré být na tuto změnu připraveni, ale rozhodně věřte, že ji můžete zvládnout poměrně lehce. Skutečný vývoj buduje velmi hluboké porozumění a skutečnou lásku k druhým lidem. To vám umožní najít východisko a komunikační prostředky i v nepříjemných situacích, nejen ve svém okolí, ale i v pracovní rovině. Věřte, že svět, který se vám otevírá, je natolik famózní, že vše ostatní jsou drobnosti, které budete umět řešit s emoční vyrovnaností. Zde se může výrazně upravit a upevnit zdraví vašeho těla.

Ne-lineární rovina myšlení

Vždy součástí výuky a předávání informací. Především pak následné individuální konzultace (vedení), mapované přímo na úroveň potřeb a zralosti jednotlivce nebo potřeb skupiny. Zde se rozvíjí, doplňují a prohlubují znalosti na úrovni prvotních pochopení a osobních zkušeností. To vede k hlubokému zapracování znalostí z předávaného modulu, či modulů výuky a formuje to nové porozumění a otevřenost k dalšímu studiu.

Je vhodné dát prostor k tomu, aby došlo k dostatečnému zpracování znalostí. Práce na sobě je intenzivní a důsledná. Vyžaduje si denní provádění praktik a uplatňování naučeného v každodenním životě.

Třetí stupeň osvobození: Pokročilá úroveň

Zde se nacházíme v úrovni “Probuzení”. Tato úroveň je ze všech nejzajímavější a nejkomplexnější. Zde, jako i v předchozích studijních modulech je kladen velký důraz na úroveň přenášených znalostí a především na prováděnou praxi. Vaše soustavná činnost rozhoduje o tom, jestli budete skutečně osvobozeni nebo ne. Zároveň se vám tak zpřístupňuje zcela nový rozměr vnímání a fungování lidské psychiky, který je cílem mnoha mystiků.

Tato úroveň je skutečně úrovní duchovní, i když zdaleka ne konečnou, ale opravdu vyspělou. Dosahuje se zde velmi vysokých stavů vědomí, které jste měli možnost na předchozích stupních úspěšně budovat. Toto je právě ta úroveň, kdy se systematicky a bezpečně budeme zabývat otevíráním duchovního vidění, neboli viděním “Třetím okem”.

Zde budete obeznámeni s technikami, které vedou k bezpečné stimulaci hypothalamické oblasti a šišinky mozkové. Metody jsou velmi unikátní a odladěné do dokonalosti s ohledem na prastarou metodiku a vědecký výzkum, který byl a je veřejnosti zcela neznámý a probíhá zcela mimo představy běžného člověka.

Je to úchvatná práce, která je nezbytná pro skutečně duchovně hledající, kterým je zprostředkována pravda v přímém prožívání a získávání informací mimo oblast a rozsah vědomí.

Zde se opravdu vědomí nenachází, což už teď může být pro vás nová informace. Dochází zde k přímému nezkreslenému přijímání informace na úrovni osobnosti (individuální duchovní podstata), ležící v oblasti rozšířené geometrie člověka (energo-informační pole), projektující se do oblasti šišinky mozkové. Zde se stáváte skutečným člověkem a potenciální duchovní bytostí v rámci vnitřní transfigurace.

Budete přirozeně ze své podstaty a úrovně informováni o všem, co leží za hranicí 3D reality a můžete tedy spočinout nad úrovní systému.

Získáváte zde informace formou přímého poznání, daleko nad rámec současné vědy. Zde opravdu není prostor pro Ego, ale je tu přísná disciplína vědomí, které má v této úrovni zralosti jedinou úlohu, a to sloužit vám k úžasné a svobodné tvorbě.