Studijní programy - obecné informace

Zde nabízený program osobního a duchovního rozvoje je složen z několika modulů. Každý z těchto modulů je navržen tak, aby v sobě plně respektoval úroveň zralosti každého jedince s přihlédnutím k jeho osobnostním kvalitám a jím určeným cílům, které si stanovil. Tyto moduly jsou s maximální péčí sestaveny tak, že poskytují postupný vývoj od naprostých základů až po vysokou úroveň pokročilosti. Lze je tedy studovat samostatně, dle vašich potřeb, nebo projít všemi moduly současně v uceleném systému a dosahovat tím intenzivního a plynulého vývoje. Sestavení a samotný obsah těchto modulů je proveden na základě mé mnohaleté intenzivní zkušenosti na sobě samém a na žácích a klientech, kteří jím na určitých úrovních prošli. Předkládají se zde unikátní, doposud neznámé nebo pečlivě střežené informace, které byli a jsou stále drženy v tajnosti před samotnou veřejností i širší vědeckou komunitou.

Osobní vs. duchovní rozvoj

Než přikročíme k jednotlivým modulům, je vhodné zmínit některé informace ohledně utkvělých představ o osobním a duchovním rozvoji. Týká se to hlavně oblasti tělesného vývoje a kultivace charakteru, které jsou často zmiňovány v souvislosti s duchovním růstem ve východních systémech. Pravdou je, že fyzická kondice a vitalita je nespornou výhodou v oblasti celkového zdraví, ale nemá mnoho společného se skutečným duchovním vývojem. Je naprosto v pořádku mít zdravé vitální tělo. To se v určitých fázích energetického výcviku stává naprostou nezbytností, ale duchovní vývoj je přece jen zcela jiná rovina. Stejně tak upevňování a kultivace charakteru je zcela na místě v případě, že je následkem duchovního pokroku a ne příčinou, což často bývá. Soustředit se na to, že budete dobrým člověkem v dané kultuře společnosti, neznamená, že skutečně duchovně rostete. Být dobrý člověk je naprostou samozřejmostí! Pravdou je, že lidé byly vychováni v představě o tom být dobrý člověk, ale nejlépe pro společnost a ne pro podstatu samotnou. Jakmile se navrátíte k sobě a zjistíte “Kdo jste”, poznáte, co je být dobrý člověk.

Vertikální a linerální úroveň

Je dobré vědět, že každá z fází osobnostního a duchovního rozvoje má svoji lineární úroveň porozumění, ale také vertikální. Lineární rovina odráží běžné vnímání v rámci minulosti-přítomnosti-budoucnosti, kde události jsou provázány s běžným chápáním a pojetím času. Lineární myšlení probíhá převážně v Beta mozkových vlnách, charakteristických pro běžnou mozkovou činnost bdělé mysli. Tedy pro běžné logické myšlení, komunikaci a emocionalitu v oblasti předního mozku (neocortexu). Vertikální (ne-lineární) úroveň se převážně aktivuje v rovině hlubokých diskuzí na probíraná nebo čerstvě předaná témata, která si žádají hlubšího porozumění a kontaktu s podvědomou oblastí lidského vědomí. Zde se intenzivněji zapojují jiné oblasti mozku a energeticko-informační struktura člověka.

Chci zde tedy nabídnout opravdu vytříbenou cestu skutečných znalostí, které vám umožní rozvoj velmi vysoké úrovně. Vydáte se na cestu změn, které překračují všechny vaše dosavadní představy. Sama cesta si vyžaduje nejenom znalosti, ale správný přístup postavený na disciplíně a přísnosti, na které jste doposud nebyli zvyklí. Přeji hodně úspěchu ve studiu a životě v jiné úrovni.

Lineární rovina myšlení

Předávání znalostí jednotlivcům a skupinám výkladovou formou s názorným a praktickým zprostředkováním informací. Zde člověk získává znalosti v určitých rovinách vědomí odpovídající stavům bdělosti. Při vhodném výkladu a individuálních schopnostech lektora dochází často i k rozšířeným stavům vědomí jednotlivců, případně celé skupiny a zapojuje se tím i ne-lineární myšlení. To prohlubuje a urychluje předávání znalostí s možností okamžitého hlubokého zapracování.

Přesto zde ale působí silné vlivy vědomých a podvědomých procesů, které kladou odpor v případě narušení jejich vzorců a posunutí myšlení k novému paradigmatu. Na běžné úrovni se jedná tedy o formální výklad, který ostatní sdílejí mnohdy ve stavu spánku a bez zaujetí. Případně je zde silné soustředění pozornosti, která vyčerpává rychle vnitřní zdroje a člověk se stává unaveným a neproduktivním ke zpracování informací. Zde odpovídá sestavenému lineárnímu obsahu harmonogramu jednotlivých modulů.

Ne-lineární rovina myšlení

Otevírá se v průběhu uvolněné komunikace se zjevným zájmem o věc a schopností otevřené mysli. To samo o sobě, obvykle nepozorovaně, vytvoří spontánní stav změněného rozšířeného vědomí, které je zárukou hlubokého proniknutí znalostí a velmi efektivního zpracování na úrovni hlubokých asociací. Znatelně se tím rozšiřuje i možnost zvětšeného rozsahu přijímaných a zpracovávaných informací.

Zde jednotlivci i skupiny získávají největší porozumění tématům, mnohdy s okamžitým převedením do praxe. Učí se tedy bez pocitu učení a s tím spojené námahy. V těchto rovinám se můžou zapojovat vlivy, které jsou lidem neznámé, ale pro které dokonce přišli získat porozumění.

Tyto procesy vyšších úrovní lze také vědomě řídit ve prospěch aspirantů tím, že se jejich vložená energie přesměruje nazpět k nim, za účelem zrychlené a prohloubené výuky. Pokud se lidi uvolní a zbaví se egoistických formalit, nastávají úžasné věci.


Pro koho jsou jednotlivé studijní bloky vhodné?


Osobní sféra

Pro každého jednotlivce nebo skupinu, kteří chtějí v mnohém vylepšit svůj život. Podstata zde uvedených procesů má silný vliv na celou sféru lidského poznání. Dostáváte tedy čisté informace a poznání o veliké síle proměnit zdraví, psychiku a duchovní stránku osobnosti. Zároveň jste vedeni ke skutečné svobodě od jakéhokoliv systému, včetně nás samotných. Všechny uvedené poznatky a nástroje vám to umožní. Zásadní změny nastanou v oblasti soukromého, rodinného i pracovního života. Zjistíte, jak utvářet a řídit realitu s minimem energie a maximálními výsledky, mnohdy nad vaše očekávání.

Řešení osobní sféry:

 • Zažívejte hluboké transformační procesy
 • Dovolte si získat s minimem energie maximum výsledků
 • Vytvářejte skutečně trvalé emoční a psychologické změny
 • Rozvíjejte osobnost a její možnosti
 • Zlepšujte své zdraví a kondici
 • Dovolte si poznat zákonitosti, které z životních nejistot vytvářejí jistoty
 • Najděte recept na výjimečnost v čemkoliv, do čeho se pustíte
 • Staňte se skutečně šťastnými a úspěšnými

Profesní sféra

Podnikatel, manažer či vedoucí pracovník jsou lidé stejně jako my všichni. Jejich profese na ně ale často klade zvýšený tlak a nároky v oblasti psychologie osobnosti. Často podléhají neúměrnému stresu, který snižuje jejich produktivitu a konečnou prospěšnost společnosti. V krajních případech může docházet k “syndromu vyhoření”. Jak všichni dobře víme, řídit druhé lidi je náročný úkol, který přímo ovlivňuje výslednou produktivitu kterékoliv společnosti nebo podniku, ať už malého či velkého. Podnikatelská sféra často konfrontuje vedoucí pracovníky s oblastí jejich svědomí a vnitřních duchovních hodnot, jelikož je vystavěna stále více na technokratickém, mamonářském systému a konkurenčních bojích.

Řešení profesní sféry:

 • Plná kontrola emočních stavů i ve vypjatých situacích
 • Absolutní cesta k emoční svobodě
 • Rychlá a trvalá změna mentálních vzorců
 • Komunikovat a působit tak, abyste byli skutečnou autoritou ztělesňující znalosti
 • Přímé vědomé řízení psychologických stavů získáním plné kontroly vědomí
 • Svobodné utváření vaší osobnosti aktivací skrytých zdrojů a schopností
 • Stát se nenahraditelným, jak v soukromí, tak v profesní sféře
 • Probuzení vnitřní intuice a rozvíjení šestého a sedmého smyslu
 • Pochopení a ovládnutí zákonitostí řízení lidských zdrojů postavených na unikátních znalostech
 • Vědět, jak vydělávat hodně, ale poctivě
 • Špičková motivovanost sebe i druhých a budování nadprůměrné produktivity u lidí
 • Rozvinutí silného charizma jako metafyzické části sebe sama
 • Budovat silnou vnitřní integritu, která vám otevírá dveře do světa obrovských možností