Studium

Samotné studium má velikou informační hustotu s rozsáhlou praxí a umožňuje tak studentům zažívat intenzivní životní změny ve všech sférách lidského života. Znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny pod pečlivým odborným dohledem, což zajišťuje samotná metodika a podmínky studia.

Výuka je rozdělena na tři studijní bloky, které na sebe přímo navazují. Každý tento blok je samostatnou ucelenou částí s pevně vymezenými znalostmi, praxí a kompetencemi. Každý zájemce je důkladně obeznámen s programem výuky i s nároky na něj kladenými. Vždy se posuzuje a zohledňuje současný stav člověka po stránce jeho momentální duchovní zralosti a také zdravotního stavu. Tím je mu nabídnuta možná cesta jeho vývoje, která odráží jeho znalosti a kvality, kterými disponuje.

Přesto samotné studium probíhá pro většinu lidí zcela od počátečního stupně, aby poznali a ovládli znalosti v oblastech pro většinu neznámých. Metodika je tedy nastavena, jako intenzivní a čistě odladěný proces vývoje s nejvyšší efektivností.

· Každý blok studia odpovídá délce 4 měsíců.
· 24 hodin činí přímá výuka osobní/online.
· 144 hodin je nezbytné minimum v každodenní praxi.

Praxe zahrnuje provádění praktik na základě předaných znalostí a sumarizaci výsledků a dotazů vyplývající z prováděné praxe.

Tyto zkušenosti a otázky jsou konzultovány přímo nebo online ve stanovený čas pro jednotlivce či skupiny v předem domluvené časy. Konzultace je další přímou výukou, která sleduje vývoj studenta, prohlubuje a rozvíjí jeho znalosti a zároveň mu poskytuje další rozšiřující znalosti a praktiky.

První blok odpovídá minimálně 184 hodin intenzivní výuky a praxe.

Druhý blok odpovídá min 232 hodin intenzivní výuky a praxe.

Třetí blok odpovídá minimálně 256 hodin intenzivní výuky a praxe.

Druhý blok navyšuje náročnost a rozsah práce na sebekultivaci. Jeho průběh probíhá jako u prvního bloku, ale s vyšší časovou náročností.

· 40 hodin přímá výuka osobní/online

· 192 hodin přímé praxe


Třetí blok studia je nejnáročnější a vyžaduje 64h přímé a konzultační výuky na 192h vlastní praxe. Zde, stejně jak v předešlých případech se výuka a praxe přizpůsobuje možnostem a potřebám studenta a skupiny. 

Studium je možné zahájit vkuse a procházet individuálně nebo ve skupině uceleným ročním studiem, skládajícím se z výše uvedených bloků. Je také možné zahájit studium workshopy vytvořenými na základě jednotlivých bloků studia a poskytující intenzivní start do 4 měsíční výuky.

Workshopy jsou sestaveny tak, že tento plynulý přechod umožňují, ale zároveň jsou uceleným blokem sami o sobě. Zájemcům je tedy dána možnost se svobodně rozhodnout v intenzivním pokračování studia nebo využijí možnosti konzultace jen k samotnému workshopu, dle osobní domluvy.

Celý rok studia vyžaduje minimálně 672 hodin intenzivní výuky.

Lineární rovina myšlení

Předávání znalostí jednotlivcům a skupinám výkladovou formou s názorným a praktickým zprostředkováním informací. Zde člověk získává znalosti v určitých rovinách vědomí odpovídající stavům bdělosti. Při vhodném výkladu a individuálních schopnostech lektora dochází často i k rozšířeným stavům vědomí jednotlivců, případně celé skupiny a zapojuje se tím i ne-lineární myšlení. To prohlubuje a urychluje předávání znalostí s možností okamžitého hlubokého zapracování.

Přesto zde ale působí silné vlivy vědomých a podvědomých procesů, které kladou odpor v případě narušení jejich vzorců a posunutí myšlení k novému paradigmatu. Na běžné úrovni se jedná tedy o formální výklad, který ostatní sdílejí mnohdy ve stavu spánku a bez zaujetí. Případně je zde silné soustředění pozornosti, která vyčerpává rychle vnitřní zdroje a člověk se stává unaveným a neproduktivním ke zpracování informací. Zde odpovídá sestavenému lineárnímu obsahu harmonogramu jednotlivých modulů.

Ne-lineární rovina myšlení

Otevírá se v průběhu uvolněné komunikace se zjevným zájmem o věc a schopností otevřené mysli. To samo o sobě, obvykle nepozorovaně, vytvoří spontánní stav změněného rozšířeného vědomí, které je zárukou hlubokého proniknutí znalostí a velmi efektivního zpracování na úrovni hlubokých asociací. Znatelně se tím rozšiřuje i možnost zvětšeného rozsahu přijímaných a zpracovávaných informací.

Zde jednotlivci i skupiny získávají největší porozumění tématům, mnohdy s okamžitým převedením do praxe. Učí se tedy bez pocitu učení a s tím spojené námahy. V těchto rovinám se můžou zapojovat vlivy, které jsou lidem neznámé, ale pro které dokonce přišli získat porozumění.

Tyto procesy vyšších úrovní lze také vědomě řídit ve prospěch aspirantů tím, že se jejich vložená energie přesměruje nazpět k nim, za účelem zrychlené a prohloubené výuky. Pokud se lidi uvolní a zbaví se egoistických formalit, nastávají úžasné věci.


Pro koho jsou jednotlivé studijní bloky vhodné?


Osobní sféra

Pro každého jednotlivce nebo skupinu, kteří chtějí v mnohém vylepšit svůj život. Podstata zde uvedených procesů má silný vliv na celou sféru lidského poznání. Dostáváte tedy čisté informace a poznání o veliké síle proměnit zdraví, psychiku a duchovní stránku osobnosti. Zároveň jste vedeni ke skutečné svobodě od jakéhokoliv systému, včetně nás samotných. Všechny uvedené poznatky a nástroje vám to umožní. Zásadní změny nastanou v oblasti soukromého, rodinného i pracovního života. Zjistíte, jak utvářet a řídit realitu s minimem energie a maximálními výsledky, mnohdy nad vaše očekávání.

Řešení osobní sféry:

 • Zažívejte hluboké transformační procesy
 • Dovolte si získat s minimem energie maximum výsledků
 • Vytvářejte skutečně trvalé emoční a psychologické změny
 • Rozvíjejte osobnost a její možnosti
 • Zlepšujte své zdraví a kondici
 • Dovolte si poznat zákonitosti, které z životních nejistot vytvářejí jistoty
 • Najděte recept na výjimečnost v čemkoliv, do čeho se pustíte
 • Staňte se skutečně šťastnými a úspěšnými

Profesní sféra

Podnikatel, manažer či vedoucí pracovník jsou lidé stejně jako my všichni. Jejich profese na ně ale často klade zvýšený tlak a nároky v oblasti psychologie osobnosti. Často podléhají neúměrnému stresu, který snižuje jejich produktivitu a konečnou prospěšnost společnosti. V krajních případech může docházet k “syndromu vyhoření”. Jak všichni dobře víme, řídit druhé lidi je náročný úkol, který přímo ovlivňuje výslednou produktivitu kterékoliv společnosti nebo podniku, ať už malého či velkého. Podnikatelská sféra často konfrontuje vedoucí pracovníky s oblastí jejich svědomí a vnitřních duchovních hodnot, jelikož je vystavěna stále více na technokratickém, mamonářském systému a konkurenčních bojích.

Řešení profesní sféry:

 • Plná kontrola emočních stavů i ve vypjatých situacích
 • Absolutní cesta k emoční svobodě
 • Rychlá a trvalá změna mentálních vzorců
 • Komunikovat a působit tak, abyste byli skutečnou autoritou ztělesňující znalosti
 • Přímé vědomé řízení psychologických stavů získáním plné kontroly vědomí
 • Svobodné utváření vaší osobnosti aktivací skrytých zdrojů a schopností
 • Stát se nenahraditelným, jak v soukromí, tak v profesní sféře
 • Probuzení vnitřní intuice a rozvíjení šestého a sedmého smyslu
 • Pochopení a ovládnutí zákonitostí řízení lidských zdrojů postavených na unikátních znalostech
 • Vědět, jak vydělávat hodně, ale poctivě
 • Špičková motivovanost sebe i druhých a budování nadprůměrné produktivity u lidí
 • Rozvinutí silného charizma jako metafyzické části sebe sama
 • Budovat silnou vnitřní integritu, která vám otevírá dveře do světa obrovských možností

Zaujala vás možnost studia s naším Institutem mimořádného celistvého vývoje?
Chtěli byste nastartovat změny ve všech sférách vašeho života?
Pak se podívejte, jak můžete začít...